Tanszékünk bemutatása

Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Szociológia és Szociálpolitika Tanszék a Tiszántúl egyik legjelentősebb társadalomtudományi kutató és képző műhelye. A Tanszék oktatói és a hallgatói a társadalmi jelenségek hátterének kutatására és értelmezésére, a szociális folyamatok elemzésére, valamint az elsajátított, illetve közösen létrehozott tudás és készségek alkalmazására vállalkoznak. A Tanszéken szerveződő kutató műhelyekben elsődlegesen szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai, regionális- és településszociológiai illetve szervezetszociológiai kutatások folynak, de kiemelt kutatási projektek valósulnak meg a fiatalokra, a nőkre és az idősebb generációra vonatkozóan is.

A kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok egyik legfontosabb kerete az ERASMUS + program, mely 17 ország szakmai műhelyét teszi elérhetővé a Tanszék oktatói és hallgatói számára, de a Manchester Metropolitan University által koordinált nemzetközi CARPE Szövetség keretében is számos nemzetközi kutatási együttműködésre került sor az elmúlt években.

A Tanszék munkatársai koordinálják az MTA DAB Szociológiai Munkabizottságának, és a Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztályának, illetve Ifjúsági Szakosztályának munkáját is.

A Tanszék tagja a szociális képzések fejlesztésére 1991-ben megalakult Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség), s támogatója számos (többnyire a volt hallgatók által alapított és működtetett) non-profit szakmai szervezetnek és műhelynek (pl. RÉS, CSAT, REVITA).

 

A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék története

 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem (a mai Debreceni Egyetem) Bölcsészettudományi Karán az 1960-as évek első felétől nyílt lehetőség a szociológia, mint általános értelmiségképző tárgy oktatására. Az 1963/64-es tanévben a népművelés szakos hallgatók már a szakképzés részeként látogathatták a szociológia előadásokat, szemináriumokat.

A Béres Csaba által vezetett szociológiai műhelyben a hetvenes évek az építkezés és a tudományszervezés időszaka volt. Tanfolyamok és konferenciák sora ismertette és népszerűsítette a szociológia tudományát az egyetemen és a régióban.

1980-ban a debreceni szociológus képzés történetében új korszak kezdődött. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán öt oktatóval megalakult a Szociológiai Csoport. Ezt követően a rendszerváltásig a Csoport oktatói látták el a város minden felsőoktatási intézményében a szociológia oktatását. A régió tudományos életében is teret kapott a szociológia. A Debreceni Akadémiai Bizottság és az abban az időben igen jelentős tudománynépszerűsítő szerepet betöltő Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT) keretében is önálló munkabizottságokat hoztak létre.

1984-ben – a meglévő szervezeti keretekre és szakmai munkára épülve- megalakult a Szociológia Tanszék. A nyolcvanas évek második felétől a Tanszék oktatói a szociológiai képzés mellett jelentős szerepet vállaltak a hazai szociális képzések megalapozásában is. Az első években a szakmai keretek kialakítása és a curriculum fejlesztésben való részvétel mellett szociális területen tevékenykedő diplomások szakemberek számára szerveztek továbbképző tanfolyamokat, majd 1992-ben a KLTE-n megalapították a szociális munka és szociálpolitika önálló szakokat.

A rendszerváltást követően a kilencvenes évek elejéig értelmiségi modulként hirdetett szociológia tárgy önálló szakká szervezése is elkezdődött. 1993-ban jelentkezhettek az első hallgatók a szociológia B-szakos (kiegészítő) tanárképes szociológus képzésre, amelyet 1996/97-es tanévtől főszakos, tanárképes nappali szociológus képzés váltott fel.

Az új képzési profiloknak megfelelően 2004-ben a Tanszék neve is változott, s már a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék indította el 2006/2007. v

évi tanévben a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet (Bologna rendszer) keretében a szociológia BA és a szociális munka BA, illetve 2008/2009-es tanévben a szociológia MA és a szociálpolitika MA szakokat.  

A végzett hallgatók 2006 és 2013 között a Debreceni Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola Nevelés- és művelődéstudományi doktori programjának keretében, 2013-tól pedig a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék önálló Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programjában folytathatják PhD tanulmányaikat.

 

A Tanszék alapítása óta eltelt évtizedekben végzett több mint 2000 hallgatónk közül sokan végeznek tudományos és oktató munkát felsőoktatási és kutatóintézetekben, de számosan látnak el szakmai és vezetői feladatokat hazai és nemzetközi szakmai és tudományos műhelyekben is.

 

Szakjaink képzési programjaink

 

A Tanszék képzési, oktatási programjai egymásra épülő szintekkel és formákkal, a diploma legszélesebb körben való használhatóságának megcélzásával készültek, s a szakmai és tudományos eredményeket beépítve, illetve a változó munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodva folyamatosan megújulnak. 

 

A Tanszéken szervezett képzések

 

I.               Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

II.              Szociológia BA képzés

III.             Szociális munka BA

IV.             Szociológia MA

V.             Szociálpolitika MA

VI.           PhD program

VII.          Szakirányú továbbképzések